Onze actiepunten 

Groen in de gemeente

 • Bestaand groen blijft groen. De groene parels blijven behouden en we zorgen er goed voor. Beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven staan.
 • De gemeente stimuleert groenaanleg op eigen grond door burgers en ontmoedigt verdere verstening van tuinen en semi-openbare ruimte door o.a. gerichte voorlichting.
 • GroenLinks wil dat de gemeente bewoners stimuleert en ondersteunt als zij een open ruimte binnen de bebouwing in hun eigen buurt willen (her)inrichten en gebruiken voor vormen van stadslandbouw, groene ontmoetingsplekken, natuurlijke speelruimte, enzovoort.
 • Er is een ruim aanbod voor natuur- en milieueducatie voor Barendrechters.  Speerpunt zijn de leerlingen van basisscholen.  Gemeente, natuurorganisaties en De Kleine Duiker zorgen voor een gezamenlijk aanbod.
 • Om dieren in de natuur de ruimte te geven, laten we groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.
 • Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop.
 • Om de wateroverlast bij extreme neerslag te kanaliseren, realiseren we alternatieve, tijdelijke waterbergingslocaties (wadi’s in bermen, waterpleinen, sportvelden, vijvers in parken). Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd. Bij nieuwbouw en zo mogelijk bij bestaande bouw zullen ook wadi’s worden gerealiseerd.  
 • Verdere verstening van de bodem wordt voorkomen, het vervangen van bestaande ondoorlatende verharding door waterdoorlatende oppervlakken wordt gestimuleerd.
 • Het gebruik van groene daken als waterbuffer wordt bevorderd.
 • Bij herinrichtingsplannen respecteren we bomen: de verschillende mogelijkheden worden meegenomen in de besluitvorming.  

  Een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving

 • Voor kinderen komen er speelplekken waar kinderen met fantasie kunnen spelen en de natuur ontdekken zoals speelbossen en waterspeelplaatsen, zo mogelijk in combinatie met plukweiden.
 • De gemeente stelt samen met de andere BAR-gemeenten een stadsecoloog aan. Met deze functie kan de gemeente de juiste kennis inzetten voor een goede inrichting van de stadsnatuur.
 • Er wordt één samenhangend ecologisch plan gemaakt voor de gehele gemeente.
 • Wij kiezen voor natuurlijk groenbeheer: onkruidbestrijding voeren we op een duurzame wijze uit. Hierbij past ook het terugdringen van het gebruik van landbouwgif (vooral neonicotinoïden en glyfosaat). De gemeente beperkt en ontmoedigt het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen.
 • Ruimte, groen en leefbaarheid hebben voor ons meer prioriteit dan overal kunnen parkeren.
 • In principe zijn wij geen tegenstander van betaald parkeren.