Onderwijs en Jeugdbeleid

Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen. De invloed van een gemeente op de inhoud en vorm van onderwijs is echter beperkt. GroenLinks wil het onderwijs dan ook niet onnodig belasten maar de docenten juist alle ruimte geven. Kinderen en jongeren doen ertoe in Barendrecht voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en zij zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. Wij nemen hun wensen daarom serieus.

Onze actiepunten

Onderwijs

 • Goed onderwijs in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen. In een naargeestig gebouw is onderwijs niet stimulerend. 
 • De gemeente maakt in overleg met de schoolbesturen een plan ‘Verduurzaming scholen’ en subsidieert duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen, zodat het binnenklimaat van de scholen optimaal is. Nieuwe schoolgebouwen worden klimaatneutraal gebouwd.
 • De gemeente faciliteert het groen inrichten van schoolpleinen.
 • GroenLinks zorgt ervoor dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de voorschoolse educatie.
 • De gemeente zorgt ervoor dat alle middelen die beschikbaar zijn voor de bestrijding van onderwijsachterstanden daadwerkelijk worden ingezet.
 • We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen.
 • Jongeren hebben recht op onderwijs. Thuiszitten is geen optie, ook niet als je lastig gedrag vertoont.
 • Ook voor uitblinkende leerlingen moeten stimulerende onderwijsvormen beschikbaar zijn.
 • De schoolmaatschappelijk werk(st)er is een belangrijk onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de school en is als verbindingsofficier verbonden met het wijkteam.

  Jeugdbeleid

 • De Gemeente Barendrecht moet een open en uitnodigende houding naar jongeren hebben. Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen en de gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren. 
 • Er moeten voldoende groene speelplekken zijn voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. In iedere wijk moet er een veilige speelplaats of trapveldje zijn. Voor oudere jongeren creëren we hangplekken. De jeugd denkt zelf mee over de invulling van hun speel- of hangplaatsen.
 • Hangjongeren en omwonenden worden met elkaar in contact gebracht wanneer er problemen dreigen: zo wordt escalatie voorkomen en werkt men aan wederzijds begrip.
 • Iedere lente wordt een ‘wijk-kijk’ georganiseerd: samen met de buurtkinderen inspecteert de gemeente de speelplekken. Wat kapot is, wordt gerepareerd of vervangen; rommel wordt opgeruimd. Zo houden bewoners en gemeente samen de speelplekken schoon en heel en geven we kinderen en jongeren invloed op hun leefomgeving. 
 • Elke schoolomgeving wordt veilig en er komen veilige routes naar scholen. Hierbij kan worden gedacht aan herinrichting van de openbare ruimte rondom scholen. Bij alle wijzigingen van het bestemmingsplan, bouwprojecten en herindeling van de publieke ruimte wordt gekeken welke consequenties dit voor kinderen opleveren.