Onze actiepunten

Schone lucht, water en bodem

 • Langs wegen planten we bomen: ter verfraaiing en om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Op bewolkte en mistige dagen verbranden we geen hout. Dit is met name goed voor mensen die last hebben van hun luchtwegen.
 • De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen op de meest milieuvriendelijke manier.
 • Inwoners en (landbouw)bedrijven worden gestimuleerd om onkruid op milieuvriendelijke wijze te bestrijden.
 • De gemeente zorgt in overleg met het Waterschap voor schoon water en verbetering van de waterkwaliteit.
 • Om periodieke wateroverlast te voorkomen worden bewoners en bedrijven gestimuleerd om geen onnodige verhardingen aan te brengen en waar mogelijk waterdoorlatende verhardingen te gebruiken. De gemeente start hiertoe een voorlichtingscampagne. Grote parkeerplaatsen worden voorzien van een doorlaatbaar plaveisel. 
 • De gemeente voorkomt bodemverontreiniging. Verontreinigde (water)bodems worden gesaneerd. De schade wordt waar mogelijk verhaald op de veroorzaker.
 • De gemeente staat toekomstige winning van fossiele energiebronnen (zoals aardgas) niet toe, evenmin de opslag onder de gemeente van afvalgassen en andere schadelijke restproducten van niet-duurzame productie.
 • GroenLinks wil geen schaliegaswinning in onze gemeente. Wij zijn een ‘Schaliegasvrije gemeente’.
 • GroenLinks vindt dat de gemeente bewoners-initiatieven die zijn gericht op verduurzaming van de leefomgeving actief moet ondersteunen en faciliteren.

  Geluidsoverlast, lichthinder en zwerfafval
   

 • De openbare ruimte wordt zo ingericht dat geluidsoverlast door het verkeer en door andere geluidsbronnen zoveel als mogelijk wordt beperkt. 
 • De gemeente controleert zo nodig in overleg met de milieudienst Rijnmond (DCMR) actief of geluidsnormen worden overschreden. In voorkomende gevallen worden passende maatregelen getroffen.
 • De gemeente neemt binnen de bebouwde kom maatregelen die de geluidsoverlast van het verkeer zoveel mogelijk minimaliseren.
 • GroenLinks wil dat het aantal vuurwerkvrije zones wordt uitgebreid. 
 • De nachten in de gemeente worden donkerder: we gaan lichthinder van bedrijven tegen en besparen daarmee energie. 
 • De gemeente gaat de strijd aan met zwerfafval. Samen met onze inwoners houden we de gemeente schoon. Barendrecht levert een actieve rol in het voorkomen van zwerfafval en plasticsoep. Langs de Oude Maas worden Jutterbakken geplaatst.
 • We zorgen voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd.
 • Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. Dit afval wordt direct verwijderd.

  Afval is grondstof in een circulaire economie

 • Als eerste stap naar een circulaire economie streeft GroenLinks ernaar dat in de periode 2018-2022 ieder jaar 25 kg minder restafval per huishouden geproduceerd wordt.
 • Per wijk zal bekeken worden wat de beste manier is om afval te scheiden en hoe dit op te halen. Afval Loont wordt hierbij als strategisch partner betrokken.
 • Voor het weinige restafval dat overblijft, voert de gemeente een systeem van gedifferentieerde tarieven (‘diftar’) in op basis van volume, frequentie of gewicht. Scheiden van afval wordt hiermee beloond.
 • We hergebruiken afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Net als afval afkomstig uit natuur en plassen.
 • Biomassastromen worden regionaal bewerkt tot compost, houtchips, biobrandstof en biologische kringloopproducten.
 • De gemeente koopt duurzaam in (circulair), bij aanbestedingen is duurzaamheid (circulair) een zwaarwegend criterium zodat er op korte en/of lange termijn geen afval ontstaat dat niet opnieuw in de kringloop kan worden opgenomen.