Algemene beschouwingen 13 november 2018

De begrotingsbehandeling 2019. In de voorbereiding is veel tijd gestoken, het maken van de begroting, vragen stellen en vragen beantwoorden. Vanavond gaan we de begroting vaststellen. Een belangrijk moment en onderdeel daarvan is het indienen van moties en amendementen. Dank aan iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

De begroting

De bijdragen vanuit het rijk voor 2019 vielen lelijk tegen. Het was daarom een hele klus om de begroting sluitend te krijgen. Dat is gelukt. Het hoogtepunt moet nog komen: we wachten op het collegeprogramma. Ongetwijfeld zijn er onderdelen die het nodige geld gaan kosten. De uitdaging is hoe gaan we dat bekostigen. We wachten daarom nu al met spanning op de aanpassing van de begroting.

Beschouwingen

Een aantal belangrijke zaken voor GroenLinks wil ik nu noemen.

1. Sociaal domein

Inmiddels zijn we met de decentralisatie bijna vier jaar verder. Er is al veel bereikt, maar er zijn ook nog uitdagingen. Dat is niet alleen in Barendrecht het geval, maar in veel gemeenten in Nederland. In 2018 hebben we belangrijke inhoudelijke en financiële besluiten genomen om belangrijke stappen te zetten in het sociaal domein voor onze inwoners. We doen een forse investering om meer maatwerk te leveren en integraal werken mogelijk te maken. Voor GroenLinks zijn dat belangrijke zaken.

Rekenkamer kwam met een kritisch rapport m.b.t de wijkteams. Eendrachtig gaf deze raad het college de opdracht om alle aanbevelingen van de rekenkamer op te volgen. Middels het rapport Care ligt er een goed plan.

De crisis is voorbij en toch blijft de instroom in de wet Buig/ bijstand groot. Voor GL is het belangrijk dat we werk maken van werk. Ouderen, mensen met een beperking en statushouders komen nog onvoldoende aan de bak ondanks het tekort aan werknemers in tal van branches. In Barendrecht, een gemeente met veel bedrijven, vrijwilligers en onderwijsinstellingen moet het toch mogelijk zijn om betere resultaten te boeken. We willen van de wethouders wat op dit gebied gaan doen. Ook hier is maatwerk en integraal werken het credo.

2. Duurzaamheid

Duurzaamheid, klimaat en energie. Zijn onderwerpen die voor GroenLinks van groot belang zijn. We zijn tevreden dat in het coalitieakkoord ook ambities op dit punt zijn opgenomen. We verwachten dat in het collegeprogramma deze ambities verder uitgewerkt zijn in concrete plannen. De komende maand zullen we dat zien. Ook EVB is zich ten volle bewust van de klimaatverandering. Dat blijkt uit vragen en berichten in de afgelopen zomer: er was sprake van watersnood op het Onderlangs en het college kreeg vragen of Barendrecht wel goed was voorbereid was op de warmtestress.

De eerste landelijke voorstellen over de energietransitie hebben ook Barendrecht bereikt. Gemeenten zijn o.a. verplicht om binnen enkele jaren voor al hun wijken een transitieplan te maken. Barendrecht is gestart met de wijk Buitenoord en heeft dat bottum-up gedaan. Wat ons betreft is dat een goede insteek. Dat er iets moet gebeuren daar is iedereen het wel eens. De discussie gaat over de termijn waarop het zou moeten gebeuren.

Vorige jaar stelde we als GL vast dat er nog weinig resultaten waren geboekt op het gebied van duurzaamheid, nieuwe energie en CO2. We vroegen we welke doelen het college in 2018 wilde behalen.

Dit keer stellen we vast dat er ook mooie dingen gebeuren op het gebied van klimaat en duurzaamheid:

  • Er wordt een nieuwe bijdrage geleverd aan een waterbuffer in de Zuidpolder.
  • We lezen in de begroting lezen dat bij vervanging van voertuigen gekozen wordt voor elektrisch vervoer.
  • Hot news: er komt een deelauto op het stationsdak.
  • De overdekte fietsenstalling wordt meer gebruikt; 70% bezetting.
  • Verbod op gratis plastic tasjes werkt.

We moeten nu plannen maken willen we wat bereiken. Daarom presenteren we twee moties.

1. Integrale Visie Grondstoffen

Afvalbeleid is voor veel partijen een belangrijk issue. In de begroting is een passage opgenomen over om werk te maken van de circulaire economie. Inmiddels heeft een presentatie plaatsgevonden over de contouren van het afvalbeleid d.m.v. inzameling, scheiding en het circulair centrum.

Willen we een circulaire economie dan zijn we er niet met inzamelen en scheiden. Voorkomen van afval is beter dan scheiden. Om dat te bereiken hebben we de bedrijven en inwoners nodig. Om op dat punt stappen te zetten dienen we de motie Integrale Visie op Grondstoffen in.
In de motie vragen we het college om een visie te ontwikkelen op grondstoffen en de circulaire economie. Aan de hand daarvan kunnen we het gesprek voeren over de verandering van de rol van de gemeente van afvalinzamelaar naar grondstofregisseur.

2. Duurzaam inkopen

Barendrecht heeft de ambitie om een duurzame gemeente te zijn. Onderdeel daarvan is duurzame inkoop. Ambitie is een ding, uitvoering is een ander ding. Uit onderzoek weten we hoe complex dat kan zijn. Om meer stappen te zetten op dit gebied vragen we het college om doelen voor de komende jaren op te stellen, een plan van aanpak te maken, aan te geven welke middelen nodig zijn en de raad voor april 2019 daarover te informeren.