Nieuws

Natuur dichtbij in Barendrecht

Woensdagavond 18 september organiseert de fractie van GroenLinks Barendrecht een themabijeenkomst over natuurinclusief wonen en bouwen. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Natuur beperkt zich niet tot natuurgebieden. Ook in woongebieden komt natuur voor. Sterker nog sommige soorten zijn voor hun nest- verblijfplaats afhankelijk van huizen en gebouwen. Natuur in straten brengt natuur dichter bij mensen.
De vraag is wat inwoners, bouwers en de gemeente kunnen doen om de kansen voor vogels en bijvoorbeeld vleermuizen te versterken. Een drietal sprekers zullen vanuit hun optiek vertellen wat de mogelijkheden zijn. De sprekers zijn een vertegenwoordiger van Natuurvereniging IJsselmonde, een ecoloog en een stedenbouwkundige. Naast informatie geven zullen ze met elkaar in gesprek gaan en natuurlijk kunt u vragen stellen.

De avond vindt van 20.00-22.00 uur plaats in de van der Wouwzaal van het gemeentehuis in Barendrecht.

 

Natuurinclusief wonen in Barendrecht

Rekening houden met de natuur kan op vele manieren. Een ervan is om maatregelen te treffen die de biodiversiteit in en rond het huis verbeteren. Bij de bouw of een grote verbouwing zijn er allerlei mogelijkheden. Op woensdag 18 september organiseert de fractie van GroenLinks daarom opnieuw een thema-avond. Deze avond is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Verschillende sprekers geven informatie. De avond die duurt van 20.00-22.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis van Barendrecht.

Hoger beroep Europese Hof windmolens

Inwoners van Barendrecht hebben onze fractie benaderd met de vraag; waarom wij als groene/milieu partij niet hebben meegestemd met de motie van de fractie Echt voor Barendrecht om door te gaan met procederen tegen de windmolens, die aan de Oude Maas, zijde Hoekse Waard, moeten komen te staan. De volgende reactie van de fractie van GroenLinks hebben we daarop gegeven:

Lees verder

Kappen 30 kastanjebomen aan het Kreeftwater

In een informatiebrief aan bewoners van het Kreeftwater is gecommuniceerd dat het verkeersluwe plein binnenkort opgeknapt wordt. In dezelfde informatiebrief staat ook dat alle kastanjebomen op het binnenplein, ongeveer 30 stuks van 15 jaar oud, moeten sneuvelen vanwege het feit dat ze een slechte conditie zouden hebben, namelijk de kastanje bloedingsziekte.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vermoedelijke bomenkap van deze beeldbepalende bomen stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college.

Schriftelijke vragen en beantwoording

Coalitiepartijen bezoeken zaterdag 25 mei “de Driehoek” in het centrum

De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 25 mei a.s. de zogenaamde “Driehoek” in het centrum. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Of welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Lees verder

Barendrecht onderdeel van bijeneiland IJsselmonde?

De fractie van GroenLinks heeft aan het college gevraagd of zij zich sterk willen maken voor het realiseren van een bloemenlint langs de wegen in Barendrecht.  Het Barendrechtse lint zou moeten aansluiten bij het lint dat men wil realiseren in de gemeenten Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Bloemen zijn belangrijk voor bijen. Het gaat niet goed met de bij. Van de ruim 350 soorten wilde bijeen behoort meer dan de helft tot een bedreigde soort. Bijen bestuiven planten, ook landbouwgewassen, en zorgen dat zij zich kunnen voortplanten.

Lees verder

Pagina's