Nieuws

Schriftelijke vragen kap bomen Voordijk

Onlangs zijn op de Voordijk een fors aantal bomen gekapt die beeldbepalend waren op deze dijk.
Van verschillende kanten hebben wij daar vragen over ontvangen. We willen duidelijkheid over waarom dit gebeurd is.
We weten dat er momenteel de fietsverbinding F15 aangelegd word en dat er enige tijd geleden onrust was bij bewoners over vallende takken.

Wij hebben de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Wat zijn de redenen dat deze bomen gekapt zijn?
  1. Was de kap noodzakelijk om de fietsverbinding F15 te kunnen aanleggen?
  1. Is er sprake van herplaatsing van bomen op de Voordijk ? Zo ja, hoeveel, welke soort en welke doorsnede hebben de bomen in vergelijking met de gekapte bomen? Wanneer worden er bomen teruggeplaatst?
  1. Op welke wijze is er met de bewoners en de gebruikers van de Voordijk gecommuniceerd over de kap van de bomen?

Coalitiepartijen naar Smitshoek

Zaterdag 21 september jl. bezochten de coalitiepartijen samen met wijkwethouder Nico Bults, de wijk Smitshoek. Om 10.00 uur werd  gestart met een rondgang door de wijk. In het algemeen zijn de inwoners zeer tevreden met hun woonsituatie. 
Er waren wel een aantal meldingen over bijvoorbeeld een plaats voor groenafval en wilgenbomen die dit jaar niet gesnoeid zijn. Ook gevaarlijk hard rijden in straten waar de tuinen direct aan de straat grenzen, zonder stoep, werd als overlast gevend gemeld. Die worden doorgezet.
Melden via de Buitenapp van de gemeente kan echter altijd en dan hoeft u niet te wachten tot een volgend wijkbezoek. Omdat het world cleanup day was, een wereldwijde burgeractie om het probleem van het zwerfafval aan te pakken door het organiseren van opruimacties, is er lopend door de wijk gelijk zwerfvuil opgeruimd. Het volgende wijkbezoek van de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, SGP/CU, D66 en GroenLinks in november zal zijn aan de wijk Binnenland. 

Natuur dichtbij in Barendrecht

Woensdagavond 18 september organiseert de fractie van GroenLinks Barendrecht een themabijeenkomst over natuurinclusief wonen en bouwen. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Natuur beperkt zich niet tot natuurgebieden. Ook in woongebieden komt natuur voor. Sterker nog sommige soorten zijn voor hun nest- verblijfplaats afhankelijk van huizen en gebouwen. Natuur in straten brengt natuur dichter bij mensen.
De vraag is wat inwoners, bouwers en de gemeente kunnen doen om de kansen voor vogels en bijvoorbeeld vleermuizen te versterken. Een drietal sprekers zullen vanuit hun optiek vertellen wat de mogelijkheden zijn. De sprekers zijn een vertegenwoordiger van Natuurvereniging IJsselmonde, een ecoloog en een stedenbouwkundige. Naast informatie geven zullen ze met elkaar in gesprek gaan en natuurlijk kunt u vragen stellen.

De avond vindt van 20.00-22.00 uur plaats in de van der Wouwzaal van het gemeentehuis in Barendrecht.

 

Natuurinclusief wonen in Barendrecht

Rekening houden met de natuur kan op vele manieren. Een ervan is om maatregelen te treffen die de biodiversiteit in en rond het huis verbeteren. Bij de bouw of een grote verbouwing zijn er allerlei mogelijkheden. Op woensdag 18 september organiseert de fractie van GroenLinks daarom opnieuw een thema-avond. Deze avond is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Verschillende sprekers geven informatie. De avond die duurt van 20.00-22.00 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis van Barendrecht.

Hoger beroep Europese Hof windmolens

Inwoners van Barendrecht hebben onze fractie benaderd met de vraag; waarom wij als groene/milieu partij niet hebben meegestemd met de motie van de fractie Echt voor Barendrecht om door te gaan met procederen tegen de windmolens, die aan de Oude Maas, zijde Hoekse Waard, moeten komen te staan. De volgende reactie van de fractie van GroenLinks hebben we daarop gegeven:

Lees verder

Pagina's