Samen met Ada waren wij in 2018-2022 de vertegenwoordiging namens GroenLinks in de raad van Barendrecht. Voor Ada was het de derde keer. Het was voor het eerst dat Ada onderdeel Uitmaakte van een coalitie en wel een bijzondere van zes partijen. Ada was lid van de commissie Ruimte. Ze heeft heel wat voorstellen voor klimaat, afval, wonen en andere projecten gelezen en van inhoudelijk commentaar voorzien.

Ada diende een aantal moties in o.a. Duurzaam inkopen en Groene Parels, die voor GroenLinks heel belangrijk zijn. De motie Duurzaam inkopen zorgde ervoor dat de gemeente bij inkoop ook lette op de gevolgen voor de mensen en de aarde en niet alleen op de prijs. Groene Parels was een opdracht om 100 hoogwaardige bomen in Barendrecht te plaatsen. Onlangs mocht ze de eerste boom planten Ook zorgde zij ervoor met een amendement dat er een autoluwe variant voor het ‘t Vlak werd gekozen.  Vanaf de eerste periode in de raad heeft Ada zich ingezet voor de Zuidpolder. Ze stelde vele vragen aan het college om te zorgen dat een grootschalig festival op een ander plaats zou plaatsvinden. En dat is haar gelukt. Ze hoopt dat het laatste deel van de Zuidpolder ook ontwikkelt gaat worden tot natuur -en recreatiegebied.

Ada is altijd scherp op de inhoud en zorgde menigmaal voor een kritische noot. Ada ging ook vaak ter plekke kijken, ook bij mensen thuis. Vaak ging het om een boom die dreigde gekapt te worden of mensen die vragen hadden over het groen.  Ada bedankt voor het werk dat je deed voor de inwoners en GroenLinks. Het was een feest om met jou samen te werken.

Arie Kooijman