A-straat met bomen

Algemene beschouwingen van 4 juli 2017

De voorjaarsnota 2018 bespreken we met de wetenschap dat het in financiële zin goed gaat met de gemeente Barendrecht. Dankzij de inhoud van de meicirculaire werden we net voor de bel gered: de te verwachte tekorten bleven uit. Het is een raar fenomeen dat je als gemeente hoog of laag kunt springen maar dat de meicirculaire bepalend is wat we ons kunnen veroorloven.
GroenLinks kijkt terug op een hectisch raadsjaar. Met de caravan nog voor de deur ontstond er een situatie waarin de bestuurlijke balans uit evenwicht was. Eén wethouder trad af en het college werd demissionair. Voor GroenLinks lag de oorzaak vooral in de verstoorde verhoudingen tussen de coalitiepartners. De formateurs gaven aan dat er verschil was in karakters en kwaliteiten binnen het college. Bij het aantreden van het nieuwe college hebben we de wens uitgesproken dat er meer evenwicht en stabiliteit zou komen in de nieuwe coalitie, zowel in het college als in de raad. In het afgelopen halfjaar hebben we ervaren dat er meer evenwicht is in college en tussen de coalitiepartijen. Er zijn zichtbare verschillen tussen de collegeleden. Deze diversiteit in het college lijkt te werken. Wij hebben er vertrouwen in dat ze zonder kleerscheuren de eindstreep gaan halen. Alhoewel je weet het nooit met de naderende verkiezingen

Sociaal Domein.
De gemeente gaat over de formatie eenheden en de euro’s van het sociaal domein. Het fundament is de Barendrechtse samenleving met organisaties en vrijwilligers die zorgen dat er voor onze inwoners meer mogelijk is. De harde kanten van onze samenleving die gebaseerd is op de autonomie van de burger wordt hierdoor verzacht. Wij zijn trots op die kracht.
Ook voor GroenLinks staat de kwaliteit van de zorg voor op. Het was ook onze suggestie om de tekorten van 2018 en 2019 te dekken met de overschotten van 2015 en 2016 en in alle rust in te zetten voor verdere transformatie is. Dit is  verwoord in het amendement “kaders sociaal domein” dat we mede hebben ingediend.

Armoedebestrijding is een onderwerp waarin de partijen in deze raad verschillen. Voor GroenLinks is het belangrijk dat mensen mee kunnen doen, het gevoel erbij te horen en de kans geboden wordt om je te ontwikkelen en nieuwe kansen aan te grijpen. Zeker als het om kinderen en jongeren gaat. We zijn daarom benieuwd hoe het staat met de vergoeding van reiskosten voor minima? Ook dienen we met de PvdA de motie over de Rotterdampas in.
Veel burgers kunnen in hun leven te maken krijgen met mantelzorg. In de zorg voor hun naaste lopen mantelzorgers het risico overbelast te raken of in een isolement terecht te komen. We juichen de oproep van de wethouder om met suggesties te komen toe. Wij hebben er een aantal bedacht: we willen meer mogelijkheden voor de pluim, meer ondersteuning/handje bij in de eigen huishouding (schoonmaak, tuinonderhoud, boodschappen) en vooral ook ondersteuning van jonge gezinnen met een kind met een beperking en jongeren die moeten leven met een ouder met een beperking. Ons lijstje doen we u toekomen. Een amendement voor het weer op niveau brengen van het budget heeft onze steun.

Huisvesting
Juni 2016 stelden we de woonvisie vast. Daarin lag onder andere de uitdaging om te zorgen dat er meer levensloopbestendige woningen komen o.a. voor ouderen. Er zijn in het afgelopen jaar een aantal initiatieven voorbij gekomen. De belangstelling is vele malen groter dan het aanbod. In de woonvisie wordt er vanuit gegaan dat een belangrijk deel van de bestaande bouw levensloopbestendig gemaakt zal moeten worden. Het ontbreekt ons aan informatie m.b.t de voortgang. Speciale aandacht vragen we voor woningeigenaren waarin het vermogen in stenen zit en die onvoldoende middelen hebben om de kosten van de woningaanpassing te bekostigen. Voor die bewoners is de blijverslening een goed instrument. We willen weten wat de stand van zaken is. We hebben ook een motie om beweging te krijgen in het onderzoek naar de blijverslening.

Cultuur en evenementen
Gelukkig is de schade die ontstond door het faillissement van To Be hersteld. Inwoners kunnen weer deelnemen aan activiteiten van Cultuur lokaal en Kunst Creatief. Hulde aan de bestuursleden, de vrijwilligers en de docenten die zich sterk gemaakt hebben voor de kunsteducatie. Beide organisaties zijn in het afgelopen jaar gestart met activiteiten in Carnisselande. Zo hoort dat ook. Cultuureducatie dient plaats te vinden dicht bij huis. Ook omarmen we het voorstel om Barendrechtse evenementen te spreiden over oost en west Barendrecht. Het is een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van een evenwichtig Barendrecht. Voor de ontwikkeling van kunst en cultuur is innovatie en diversiteit belangrijk. De motie daarover dienen we mede in.

Verkeersinnovatie
Op dit moment worden werkzaamheden uitgevoerd om de automobilist gemakkelijker van oost naar west te laten rijden en mensen met de auto naar het werk te laten gaan. We waren geen voorstander en zagen belangrijke nadelen voor fietsers. De harde kanten worden wat verzacht door thermische sensoren inclusief regensensor aan te brengen bij de voormalige Eftelingrotonde waardoor het mogelijk is dat fietsers langer groenlicht krijgen. Helaas is alleen geld beschikbaar voor de oost-west verbinding en niet voor noord-zuid. Er is wel een aanvraag gedaan. Hoe staat het daarmee? Vele fietsers zullen u dankbaar zijn. Ook is verschillende malen toegezegd dat er programma’s komen om mensen te stimuleren andere vormen van vervoer te kiezen. Wat gaat er in 2018 gebeuren?

Energietransitie
De resultaten tot op heden vallen ons tegen en er is sprake van toeval als het gaat om CO2 reductie. We vinden het onaanvaardbaar dat er voor dit beleid geen structureel geld beschikbaar is. De motie over Energietransitie dienen we dan ook mede in.

Buitenruimte
De buiten ruimte met natuur-en recreatiegebieden is een belangrijk issue. Veel Barendrechters hebben de mogelijkheden van de Zuidpolder gevonden. Het beheer van het groen staat onder druk door het terugtreden van provincie en Rotterdam uit de NRIJ. Er wordt met de overblijvende gemeente gewerkt aan een gezamenlijke plan om ook in de toekomst mooie en aantrekkelijke groengebieden te hebben.
Bereikbaarheid van het groen in Barendrecht kan beter. Verschillende delen van de Zuidpolder zijn bijvoorbeeld voor wandelaars niet veilig bereikbaar. Ook zijn er op een aantal plaatsen hindernissen om van het ene gebied in het andere te komen. Middels de motie wandelpaden roepen we op tot een inventarisatie en een plan.

Vanuit de uitvoering van de motie Versterking recreatiefunctie sportpark de Doorbraak is het voorstel gedaan om een ontbrekend wandelpad aan te leggen. Middels een amendement stellen we voor om tot uitvoering over te gaan. Om te komen tot realisatie van de ontbrekende kanoverbinding/onderdoorgang dienen we een motie in. Vanuit de Blauwe verbinding kunnen de kosten betaald worden. Kan de wethouder een toelichting geven op de kosten?

Zuidpolder
Voor het gedeelte van de Zuidpolder tussen de 3e Barendrechtseweg en de A29 zijn plannen gepresenteerd. De ambitie van die plannen vallen ons erg tegen: een smalle verbindingsstrook van 60 meter pal naast de Kilweg die naar het reeds ontwikkelde gebied gaat. Marginaal als je het vergelijkt met de ontwikkelde Zuidpolder tussen de Ziedewijdsedijk en de 3e Barendrechtseweg. Met de aankoop van kleine stukken gronden brengen we de 10 agrariërs in een weinig kansrijke economische situatie. We willen dat niet. Middels een motie vragen om het plan te herzien door een andere herschikking van landbouwgrond  en natuur en een toevoeging van de functie akkernatuur. Uiteraard zullen ook in dit plan ook gronden aangekocht moeten worden. 

Tot slot: er is veel gebeurd, maar er valt nog meer te doen!

Ingediende motie en amendementen van GroenLinks:

Motie blijverslening, Motie een complete Zuidpolder, Motie veilig wandelen, Amendement Versterking recreatie sportpark De Doorbraak

Mede ingediend door GroenLInks:

Amendement structurele lastenverlichting, Amendement Kaders sociaal domein,  Amendement vergoeding VOG's voor Barendrechtse vrijwilligers, Motie Afschaffen eigen bijdrage dagbesteding en begeleiding, Motie meedoen voor minima, Motie Meer cultuurdiversiteit, Motie Evenementen spreiding, Motie Duurzame energietransitie

Zie onderstaand de motie en amendementen.