In de bijlage zijn de gezamenlijke schriftelijke vragen van de fracties van GroenLinks en SGP/ChristenUnie voor de burgemeester toegevoegd, met het oog op de evaluatie van de jaarwisseling. 

Op voorhand willen GroenLinks en de SGP/ChristenUnie vragen om bij de evaluatie van de jaarwisseling 2020/2021, naast de  schadecijfers en een evaluatie van de getroffen maatregelen, ook in te gaan op een zestal aandachtspunten: 

1. Welke effecten had het ‘vuurwerkverbod’ dat tijdens de jaarwisseling gold in het algemeen? Wat waren de feitelijke voor- en nadelen? Wat waren de leer-punten?Welk voordeel kunnen  we met de ervaringen doen bij de volgende jaarwisselingen. 

2. Hoeveel mensen met vuurwerkletsel hebben zich de afgelopen jaarwisseling bij het Maasstad en Ikazia-ziekenhuis en het Erasmus MC gemeld? Was dat meer of minder dan voorgaande  jaren? Hoeveel meer of minder?

3. Is via DCMR na te gaan wat de luchtkwaliteit (uitstoot van fijnstof) rond de jaarwisseling in  Barendrecht en omgeving (regio Rijnmond) was? Is na te gaan of dit minder of meer was dan  bij eerdere jaawisselingen. Hoe veel minder of meer?

4. Welk effect had het vuurwerkverbod op de hoeveelheid vuurwerkafval en rommel op straat?  Is na te gaan of, en zo ja, welke besparing is gerealiseerd bij de opruimkosten?

5. Hoe is de handhaafbaarheid van het vuurwerkverbod ervaren? Welke verbeteringen zijn  mogelijk? 

6. Welke alternatieven voor jongeren kunnen bij een (hopelijk corona-vrije) volgende  jaarwisseling worden geboden?