Op de stelling  of er in Barendrecht hoger gebouwd zou mogen worden dan 5 verdiepingen reageerden een groot deel van de aanwezigen met ja, met uitzondering van de oude Dorpskern. Dit was een van de  uitkomsten van de themabijeenkomst van D66, PvdA en GroenLinks op 11 maart.

In het eerste deel van de avond werd er informatie gegeven door de wethouders Peter Luijendijk,  Arnoud Proos en de heer Ahmed Khoulali van woonstrichting Patrimonium Barendrecht. Er werd hierbij ingegaan op de huidige landelijke en regionale ontwikkelingen en plannen voor nu en de toekomst. Wethouder Proos noemde de oorzaken voor de woningnood : o.a. door een vraag aan meer woningen nodig door kleinere huishoudens t.g.v. meer alleenstaanden, hierbij werd er verklaard dat steeds meer jongeren bewust kiezen voor een eenpersoonshuishouden en dat het aantal spoedzoekers ook toeneemt. Ook werd er benoemd dat immigratie bijdraagt aan de verdere woningnood maar dat in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt de grootste groep immigratie bestaat uit arbeidsmigranten van de EU en expats. Een andere oorzaak dat werd aangegeven was dat het huizenbouw verder was afgezakt vanwege de stikstof crisis .                                            

Tot slot werd er op gewezen dat er sprake is van een grote toestroom vanuit de Rotterdamse sociale woningmarkt richting randgemeentes als Barendrecht. De laatste jaren zijn er in Rotterdam voornamelijk nieuwbouw projecten opgestart gericht op het hogere segment. Dit zorgt ervoor dat het afgestoten lagere segment noodgedwongen zich elders moet vestigen. Aansluitend was er de mogelijkheid voor bewoners om vragen te stellen. Er waren o.a. vragen over spoedzoekers “Hoe kom ik aan een woning als ik al 1,5 jaar gescheiden ben”, vervangende woningen bij sloop ”zorg dat sloop en nieuwbouw elders op elkaar aansluiten” en of de wethouders willen onderzoeken of tijdelijke woningbouw mogelijk is.

Na de pauze werd er in groepen besproken tegen welke knelpunten men aanloopt en de mogelijke oplossingen. Dit werd gedaan aan de hand van zes stellingen. Knelpunten die werden aangedragen waren o.a. de groeiende wachtlijsten voor woningen, dat er vrijwel geen aanbod van levensloopbestendige woningen in Barendrecht is en dat dit gepaard met de hoge startprijzen van woningen de doorstroom belemmert.                                                                                                     

De aanwezigen discussieerden onderling over de variatie van het woningaanbod, hoger bouwen, minder parkeerplaatsen, de verduurzaming van nieuwbouwprojecten en de aanwezigheid van voldoende levensloopbestendige woningen voor ouderen. Een voorstel was het creatief gebruik van grond : door de schaarste van grond zijn we genoodzaakt creatief te denken, kleine stukken grond van particulieren/bedrijfspanden dienen benut te worden. Een ander voorstel met betrekking tot de doorstroming was gezamenlijke bewoning, hierbij kan gedacht worden aan een concept vergelijkbaar met Knarrenhof.  De wethouders en Patrimonium hebben vervolgens gereageerd op de besproken knelpunten en voorstellen. We streven ernaar in de toekomst nog meer van zulke bijeenkomsten te organiseren om in te spelen op de behoeftes van bewoners.                

Heeft u nog vragen of eventuele opmerkingen n.a.v. de bijeenkomst ? Neem dan gerust contact met ons op via : info@pvdabarendrecht.nl, groenlinksbarendrecht@gmail.com