Inwoners van Barendrecht hebben onze fractie benaderd met de vraag; waarom wij als groene/milieu partij niet hebben meegestemd met de motie van de fractie Echt voor Barendrecht om door te gaan met procederen tegen de windmolens, die aan de Oude Maas, zijde Hoekse Waard, moeten komen te staan. De volgende reactie van de fractie van GroenLinks hebben we daarop gegeven:

Op 2 juli is tijdens de raadsvergadering, door middel van een unanieme motie, ingediend door o.a. GroenLinks, afgesproken dat de wethouder voor de raadsvergadering van 9 juli met een notitie zou komen, waarin bij een deskundig externe instantie juridisch advies zou worden ingewonnen of de procedure bij het Europese Hof in dezen een redelijke kans van slagen heeft en daarbij een begroting te maken van de kosten van zowel de procedure als alle bijkomende kosten.

Deze notitie is naar de raad gezonden en was tijdens de beschouwingen van de Voorjaarnota op 9 juli j.l. beschikbaar. Uit de notitie blijkt duidelijk dat het Europese Hof alleen maar kan oordelen over de vraag of er sprake is van strijd met het Europese recht. De toets is daarmee erg beperkt. Ook verwerpt het Hof de procedure als het Europese recht niet bij de nationale bestuursrechter aan de orde is geweest. Dit heeft Barendrecht niet aangevoerd bij de nationale bestuursrechter. Dit zijn enkele door het college genoemde argumenten waarom een procedure bij het Europese Hof geen kans van slagen heeft.

Op basis van de in deze notitie genoemde argumenten is GroenLinks tot de conclusie gekomen dat doorgaan naar het Europese Hof een kostbare en kansloze weg is. GroenLinks heeft de door de fractie van Echt voor Barendrecht ingediende motie daarom niet gesteund. De wethouder heeft toegezegd contact te blijven onderhouden met private partijen, zoals Wind van Voren, voor informatie en vragen.