In de vergadering van commissie Samenleving op 8 februari is het onderwerp Ontmoetingsruimte Borgstede 2022 besproken. Tijdens de bespreking hebben we laten weten niet tevreden te zijn met de inhoudelijke invulling van het concept Ontmoetingsruimte Borgstede in het voormalig Dienstencentrum. De ambitie is om een ontmoetingsplaats te creëren voor ouderen met en zonder zorgvraag en de inwoners van de wijk. Er is wel een ambitie, het ontbreekt echter aan doelen, werkwijze en aard van de activiteiten. In het voorstel wordt gesteld dat het plan nog ontwikkeld gaat worden. We vinden dat onjuist. Om een innovatieve ontwikkeling te realiseren is het belangrijk om een heldere ambities, doelen, werkwijze en activiteiten te hebben. Zonder deze voorwaarde zal terug gegrepen moeten worden op activiteiten die niet passen bij de hedendaagse ouderen en inwoners van de wijk.

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

1. De groep ouderen is divers. Het maakt uit of je 60, 70 of 80 bent. Ouderen hebben verschillende achtergronden en leefstijlen. Wordt met deze verschillen rekening gehouden bij de opzet en de activiteiten? Zo ja, op welke wijze?

2. Welke welzijnsdoelen vormen, naast ontmoeting, de uitgangspunt en opzet voor de te plannen activiteiten? Denk onder andere aan stimuleren/faciliteren van deelname aan externe activiteiten.

3. Welke activiteiten gaan het aantrekkelijk maken voor niet -senioren om naar de Ontmoetingsruimte te komen? Denk aan jongeren die naar de bibliotheek komen om hun huiswerk te kunnen doen?

4. Op welke wijze wordt ingespeeld op de passies, hobby’s, sporten, enz. van de deelnemers?

5. Worden partners die ook werken met de doelgroep in de omgeving betrokken bij de opzet van de Ontmoetingsruimte. Denk bijvoorbeeld aan sportschool Aad van Loon?

6. Is het ook mogelijk om andere partners te huisvesten in de ontmoetingsruimte. Denk aan de opzet van ’t Plein waar naast de Bibliotheek Aanzet ook wijkteams en de Veiligheidspost gehuisvest zijn?