Op 21 februari en 14 april 2020 heeft onze fractie vragen gesteld over het initiatief om concerten/festival dat op dat moment gehouden zou worden op 17 en 18 juli 2020. In de beantwoording van deze schriftelijke vragen is aangegeven dat er voor dit in de Zuidpolder te houden evenement een vergunning is aangevraagd bij de gemeente, maar dat deze nog reeds in behandeling was.

Daarnaast is aangegeven dat voor de vergunning ten aanzien van de Wet natuurbescherming de aanvragers zijn doorverwezen naar de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, omdat de provincie bevoegd gezag is. Na mailcontact heeft de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid gereageerd dat voorafgaande aan een evenement een ecologische quickscan dient te worden uitgevoerd, om de aanwezigheid van (beschermde) soorten in, op of rondom het terrein van de activiteit uit te kunnen sluiten (denk o.a. aan vleermuizen, reptielen, amfibieën of broedvogels). Daarnaast kan in de ecologische quickscan de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden of natuurgebieden worden meegenomen. De omgevingsdienst geeft aan dat er een vergunning dient te worden aangevraagd voor een dergelijk evenement, indien de aanwezigheid van beschermde soorten of gebieden is aangetoond én de activiteit mogelijk negatieve effecten of gevolgen hebben voor het plangebied en de daar aanwezige natuurwaarden. In april 2020 gaf de omgevingsdienst aan dat er op dat moment geen vergunning bekend was voor de locatie danwel het geplande evenement. Aldus de Toetser en Vergunningverlener Wet natuurbescherming van de omgevingsdienst.

Door de Covid-19 maatregelen is het evenement vervolgens verschoven van juli 2020 naar 16 en 17 juli 2021.
Na aanleiding van bovenstaande hebben we daarom de volgende schriftelijk vragen gesteld:

  1. Is de vergunning voor het evenement Lekker&Live bij de gemeente (opnieuw) in behandeling of reeds afgegeven voor 2021?
  2. Is er contact geweest door de gemeente met de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid over de eventuele noodzaak om een ecologische quickscan uit te voeren?
  3. Is de gemeente Barendrecht voornemens om de aanvragers van de vergunning te wijzen op deze quickscan?
  4. Op welke wijze is in de processen van de gemeente geborgd dat voor evenementen in het buitengebied aandacht is voor de ecologische waarde? Wordt daarbij gebruik gemaakt van de ecologische quickscan?