Bijdrage GroenLinks bij Tussenevaluatie college op 8 februari 2021

De tussenrapportage. Hoe kijk je naar een dergelijk rapportage? Is het een rapport met cijfers die laten zien wat je heb gepresteerd, of geeft het vooral aan waar we staan op weg naar het eind van de collegeperiode en laat het zien wat er nog moet gebeuren. Het college doet beiden: geeft aan wat gerealiseerd is en wat er nog onderhanden is en nog gerealiseerd moet worden. Een mooie vorm van plannen en evaluatie. Nu mogen wij als raad er ook iets van vinden.

De GroenLinks fractie is blij met waar we nu staan, 90 % is gerealiseerd, is onderhanden, of gaat gerealiseerd worden. Het werk van het college is nog niet af.  Ook is Barendrecht nog niet af, gewerkt is aan belangrijke doelen voor de jaren 2018-2022. En daarna komen er weer nieuwe jaren en nieuwe doelen: zeker voor tal van onderwerpen.

Wonen

Bouwen voor de kleine beurs in bestaande wijken is niet simpel gezien de grond- en sloopkosten. Toch heeft het bouwen voor ouderen geleid tot doorstroming. In oudere wijken is dat ook zichtbaar. Gelukkig zijn de 900 woningen door een actieve externe houding van het college behouden voor de sociale huur. 

Sociaal domein

Doel van het beleid: de basis van het sociaal domein op orde brengen door samenwerking organisaties en de gemeente in de rol van regisseur. Preventief jeugdbeleid staat op de rails en rijdt en er is een nieuw Welzijnskader. 

Verkeer

Jammer dat het nog niet gelukt is om de top tien van fietsvriendelijke gemeente te komen. Er is en lijst met verbeterpunten die als die uitgevoerd worden tot een stijging in de ranking moet gaan leiden. We gaan ervan uit dat het fietspad aan de Hamburg voor maart 2022 gerealiseerd gaat worden. 

Duurzaam

Een van de hoofddossiers. Er ligt een gedegen onderbouwing op basis van een visie en onderzoek en tal van projecten zijn gestart. Dankzij inwoners en het nieuwe afvalsysteem zijn we ons afval beter gaan scheiden. Het aantal kilo’s restafval is met circa 100 kilo per inwoner per jaar gedaald. 

Voor een hoog onderhoudsniveau van straten, pleinen en groen is extra geld vrijgemaakt. Hier hebben is een inhaalslag gemaakt. Ook dankzij de inzet van 520 vrijwilligers die helpen om zwerfafval op te ruimen.

Klimaatbestendige buitenomgeving: we willen wateroverlast en hitte stress voorkomen. Er is een Warmtevisie met lange termijn perspectief. Er is een Klimaatbeleid met budget! Hulde.

Cultuur

Voortgang rond de Bibliotheek Carnisseland op het Middeldijkerplein. ‘t Plein is in ontwikkeling als wijkcentrum. Het Kruispunt biedt goede verbindingen tussen maatschappelijk partners en een breed en toegankelijk aanbod.

Kortom college

De klus is nog niet af, maar we zijn een eind op streek en nu de tanden op elkaar voor de finale in maart 2022.