Tijdens de raadsvergadering over de begroting op 10 november 2020 diende GroenLinks de motie Groene Parels in.

In de motie vroegen we het college om te onderzoeken of er Groene Parels, mooie grote bomen, in het centrum van Barendrecht geplant kunnen worden. Meer bomen brengen de CO2 omlaag, voorkomen hittestress en worden door inwoners erg gewaardeerd. In het centrum zijn door allerlei bouwprojecten en veranderingen bomen gekapt.  Er is een verplichting om deze bomen te compenseren met zogenaamde herstelbomen. Dat gaat ook gebeuren. GroenLinks vindt dat te weinig en diende daarom de motie in voor extra Groene Parels.

Het college heeft in maart 2021 per brief gereageerd op de motie Groene Parels van november. Hierin werd aangegeven dat bij de behandeling van de voorjaarsnota een financieel besluit zal moeten worden genomen over de extra bomen, zodat de bomen ook daadwerkelijk geplant kunnen worden.  

Uiteindelijk is er bij het voorstel inzet reserve Klimaatadaptatie, die op 21 september 2021 is vastgesteld, budget vrijgemaakt voor de daadwerkelijke uitvoering van de motie Groen Parels. Hierdoor zullen er in de nabije toekomst 400 extra bomen geplant gaan worden. In het komende plantseizoen zal een en ander gerealiseerd gaan worden. Deze aanplant geeft een positief effect op de doelstellingen vanuit klimaatadaptatie, waardoor de opdracht past in de doelstellingen rond de reserve Klimaatadaptatie.