Veel geld naar goede zorg in Barendrecht

De voorjaarsnota van Barendrecht geeft het komend jaar nog weinig ruimte voor nieuwe dingen. Dat bleek gisteravond in de raadsvergadering tijdens de behandeling van de financiële stukken. De grootste aandacht gaat naar het orde op zaken stellen in het Sociaal Domein en in het groenbeheer. Daarnaast moeten we vooruit kijken naar investeringen die straks gevraagd worden voor bijvoorbeeld de herhuisvesting van de culturele en maatschappelijke organisaties die nu gebruik maken van ’t Trefpunt en de Baerne. Ook de opgave uit het Klimaatakkoord om in de komende 10 jaar de CO2-uitstoot met bijna de helft te verminderen vraagt nu actie. De financiën binnen de businesscase het Kruispunt moeten op tafel om vanaf daar een goed plan voor de volgende jaren te kunnen maken. Al met al zijn de coalitiepartijen niet somber over de gemeentebegroting, wel realistisch over de krapte.

Veel geld voor goede zorg

Goede zorg in Barendrecht is een eerste vereiste, en daar is op dit moment nog veel in te verbeteren. Tegelijk is er onverwacht zoveel meer uitgegeven dan afgelopen jaar begroot dat de coalitie oproept betere controle te krijgen op de begroting en uitgaven. Met verschillende moties werden nog aandachtspunten toegevoegd.

De raad stemde unaniem voor de motie die zorgt voor een dekkend AED-netwerk in Barendrecht. In samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties moet het aantal AED’s fors omhoog en wordt nazorg voor burgerhulpverleners geregeld. Ook de motie om de inwoners die werken maar toch niet rond kunnen komen te ondersteunen werd raadsbreed aangenomen. Werkende minima kunnen al gebruik maken van veel ondersteuningsmaatregelen, maar die zijn nog niet goed onder de aandacht gebracht. De motie roept op om daar meer aandacht aan te besteden en te zorgen deze groep Barendrechters te bereiken.

Wethouder Roopram gaf aan al bezig te zijn met gesprekken met verschillende partijen om te kijken welke hulp bij scheiding het beste in Barendrecht past. Dit in reactie op de ingediende motie voor onderzoek naar een Scheidingsloket voor hulp en preventie. De wethouder riep op niet alleen te focussen op het scheidingsloket maar ruimte te bieden aan een bredere blik. De kinderen zijn in een scheiding kwetsbaar en verdienen de steun die zij dan zo nodig hebben. Binnenkort wordt de uitkomst van de gesprekken in een oriënterende commissie geagendeerd. De motie werd niet aangenomen.

 

Herhuisvesting Trefpunt

Het opnieuw onderdak geven van de culturele en maatschappelijke organisaties in ’t Trefpunt gaat geld kosten. Maar hoeveel precies en welke variant voor huisvesting gekozen wordt is nog niet duidelijk. De coalitie roept op om vaart te maken zodat de gebruikers duidelijkheid krijgen en zodat snel gestart kan worden met de werkzaamheden voor herhuisvesting. Binnenkort wordt het ontwikkelplan voor de Baerne besproken. De coalitie ging daarom niet mee met het plan van EVB om daar nu al keuzes over te maken in de begroting. “Niet besproken en dus te vroeg voor deze begroting.” Wel wordt elk jaar nu geld gereserveerd omdat al duidelijk is dat herhuisvesting niet goedkoop zal zijn.

 

Klimaatgeld blijft bestemd voor energietransitie

Gemeenten zijn hard bezig om samen een Regionale Energie Strategie (RES) op poten te zetten. Deze RES zorgt ervoor dat regionaal afspraken worden gemaakt over de warmtevoorziening zodra gas niet meer beschikbaar is. Dit is afgesproken om in Nederland te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Binnen tien jaar moet de uitstoot van CO2 met 49% zijn gedaald. Een grote klus die zonder samenwerking niet geklaard wordt.

De EVB steekt het geld voor regionale klimaatafspraken liever in een onder andere een buitenzwembad bleek uit de tegenbegroting die zij presenteerden. Daarmee willen ze ook veel andere plannen bekostigen die vooruit lopen op de keuzes die nog gaan komen. De coalitiepartijen bespreken liever eerst de plannen om een goede afweging te kunnen maken en willen daarna pas beslissen of er geld is en welke keuzes dan gemaakt moeten worden.

Oneens waren oppositie en coalitie het over de financiën van het Kruispunt. Raadsbreed is men blij met de positieve plek van het Kruispunt in Barendrecht en de regio. Maar voor de coalitie is het kunnen sturen op juiste cijfers belangrijk. In het recent verschenen rapport staat geen juist financieel beeld, en dat is wel nodig. De motie die zij indienden om die duidelijkheid te krijgen, ondersteunde de EVB niet.

De coalitiepartijen zijn blij met de aangenomen Voorjaarsnota en kijken uit naar het collegeprogramma dat in het najaar aan de raad wordt voorgelegd. Hier zullen nieuwe keuzes gemaakt moeten worden om de begroting reeel en toekomstgericht voor Barendrecht te houden