Verslag informateurs met GroenLinks d.d. 21 oktober 2016

Rol informateurs Degenen, die in het kader van een aankomende collegeformatie, in opdracht van de Gemeenteraad, mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een nieuwe coalitie en college, ten behoeve van het besturen van de gemeente.

Opdracht voor de informateurs Op korte termijn een onderzoek doen naar de mogelijkheden om te voorzien in een stabiel bestuur met voldoende politiek draagvlak in de Gemeenteraad. De informateur rapporteert z.s.m. aan de gemeenteraad in de vorm van een gemotiveerd advies. De informateurs hebben met elkaar afgesproken dat er geen contacten zijn met de politieke achterban in de periode van de informatie.
De gesprekken met de fracties zijn vertrouwelijk. De informateurs gaan er vanuit, dat de communicatie met de pers gedurende de informatiefase zoveel mogelijk via hen verloopt. Mochten de fracties benaderd worden, dan is de beantwoording zoveel mogelijk procesmatig en wordt er terugverwezen naar de informateurs. Mevrouw De Jonge en de heer Kooyman kunnen zich vinden in deze werkwijze.
1In de periode van 18 oktober tot en met 24 oktober 2016 zullen de interviews plaatsvinden. Indien noodzakelijk kunnen dit meerdere gesprekken zijn. Getracht wordt om rond 27 oktober 2016 een verslag uit te brengen aan de raad. Dit zal zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. De raad beoordeelt het verslag en zal een besluit dienen te nemen over het vervolg. Het is de bedoeling dat het verslag van de informateurs de opstap is voor de formatiefase.
1. Randvoorwaarden en mogelijke coalities.
GroenLinks is van mening, dat stabiliteit en draagvlak de uitgangspunten moeten zijn van een formatie. De huidige situatie is dermate ernstig dat er veel aandacht besteed dient te worden aan de politieke verhoudingen tussen de fracties, maar ook aan de persoonlijke verhoudingen.
Terugkijkend op de eerste fase van deze raadsperiode, constateert GroenLinks dat er wellicht dingen zijn gezegd die nu belemmerend werken. Als voorbeelden worden genoemd: de uitlatingen van sommige EVB leden richting het CDA en de PvdA tijdens raadsvergaderingen in de begin periode. Verwijt als jullie zaten toen in het college. Ook zijn sommige uitspraken van wethouders als storend ervaren.
De huidige periode laat zich meer als monistisch dan dualistisch kenschetsen. De wethouders willen zich teveel bemoeien met de raad tijdens de raadsvergaderingen. GroenLinks is van mening, dat de omgangsvormen van de coalitiepartijen niet collegiaal ogen. Als voorbeeld wordt genoemd dat de EVB dictaten heeft opgelegd aan D66. De verhouding tussen de EVB en de VVD is ook niet constructief geweest.
Voor een nieuw college moet gezocht worden naar personen die elkaar aanvullen en in evenwicht houden. Het moeten teamspelers zijn.
GroenLinks zou een bijdrage willen leveren. De invloed van de fractie wordt echter als gering gezien. Indien nodig wil GroenLinks bestuursverantwoordelijkheid dragen. Voordat hierover gesproken kan worden, zullen de opgebouwde spanningen opgelost moeten worden.
GroenLinks ziet spanningen tussen de EVB, CDA en SGP/CU. Bij de VVD is de fractie te verdeeld.
Er zit minder spanning tussen EVB, D66, GroenLinks en de PvdA. Dit zou dan ook, wat betreft GroenLinks een optie kunnen zijn.
1 Noot van de griffier
Indien nodig wil GroenLinks een kandidaat aanleveren. Alternatief is om samen met de PvdA één wethouder te leveren. Er dienen goede afspraken gemaakt te worden waarin je elkaar ruimte geeft. Door te kiezen voor de genoemde combinatie is het ook voor D66 mogelijk om meer te floreren. In de huidige situatie is dat niet mogelijk. Op het sociale domein ziet GroenLinks programmatische overeenkomsten met de EVB. Uiteraard zullen er ook verschilpunten zijn.
GroenLinks zou andere accenten willen leggen met betrekking tot het sociaal domein (3D’s). De fractie wil het accent verleggen naar preventie en is bereid hiervoor extra middelen vrij te maken.
Daarnaast moeten maatschappelijke initiatieven vanuit de gemeente beter ondersteund worden.
Met betrekking tot de fiets- en wandelpaden in Barendrecht is GroenLinks van mening dat deze op bepaalde punten verbeterd kunnen worden. Dit zou nog een project kunnen zijn voor de komende 1,5 jaar.
Nu de geothermie niet voor 2030 gerealiseerd kan worden, kan de afspraak om in 2030 CO2 neutraal te zijn niet gehaald worden. Er zal dus nagedacht moeten worden over alternatieven. Energietransitie is noodzakelijk.

 1. Meedoen (overheidsparticipatie)  Doel is belangrijk. Er moeten meer mensen bij de samenleving betrokken worden. Het gaat niet alleen over alleen tuinen. De rol van de gemeente moet een ondersteunende zijn. De gemeente moet initiatiefnemers ondersteunen in een bureaucratische omgeving te opereren. Er zit geen spanning op het dossier.
 2. Toetsingskader duurzame energietransitie Doelstelling is het belangrijkst. De middelen zijn bespreekbaar.
 3. Sturing en beheersing 3D’s Preventie moet het accent krijgen. Budgettair gezien heeft GroenLinks andere opvattingen over het dossier. Als het noodzakelijk is, dan moeten er gelden vrij gemaakt worden.
 4. Ontwikkeling Het Kruispunt tot cultureel centrum Afrondende fase geen belemmeringen.
 5. Centrumaanpak Het dossier speelt al 12 jaar. Er moet wat gebeuren. GroenLinks heeft andere prioriteiten in dit dossier, zoals meer fietsvoorzieningen. Daarnaast wil zij investeren in de huidige kwaliteiten. Er dient rekening gehouden te worden met ontwikkelingen in de kleinhandel. De ondernemers moeten ondersteund worden. In het Centrumplan moet meer aandacht komen voor ontmoeting.Binnenlandse Baan verleggen moet naar volgende raadsperiode.
 6. Huisvesting statushouders Er zitten geen belemmering op het dossier. Barendrecht moet zich niet alleen richten op sport en groen, maar moet ook gastvrij zijn voor anderen.
 7. Open stellen onderdoorgang A29 In de uitvoering moet er nog een keer naar de fietspaden gekeken worden.
 8. Cultuureducatie Cultuurnota is voor wat betreft GroenLinks controversieel. Het sterrensysteem roept teveel vragen op.
 9. Baerne/Trefpunt Het dossier moet in de resterende 1,5 jaar afgerond worden. Er dient een koppeling te komen met maatschappelijke initiatieven. Het Trefpunt moet een plaats worden voor verbinding en ontmoeting.
 10. NRIJ Er zijn op dit dossier nieuwe ontwikkelingen waarbij de positie van Barendrecht bedreigd wordt. Rotterdam heeft ideeën over de Zuidrand. Rotterdam en de provincie willen uittreden. Vooralsnog heeft iedereen dezelfde mening. Barendrechts belang staat voorop.
 11. BAR Wat GroenLinks betreft, is er geen weg terug. Waar nodig moet de organisatie versterkt en aangepast worden. Het is geen optie om als Barendrecht alleen een ambtelijke organisatie op te tuigen. Daar wordt Barendrecht zwakker van. Door samenwerking met Ridderkerk en Albrandswaard heeft Barendrecht een sterkere positie tegenover Rotterdam. GroenLinks kan zich vinden om een analyse te maken van voordelen en nadelen.
 12. Nieuw Reijerwaard Partijen moeten in dit dossier zoveel mogelijk met elkaar optrekken.
 13. Stationstuin GroenLinks is een voorstander van het verder ontwikkelen van deze locatie. Het dossier loopt te lang. Sociale woningbouw heeft de prioriteit. In het verlengde van dit dossier zou de Stationswijk herontwikkeld moeten worden.
 14. Belastingverlaging Is een middel, geen doel op zich. Geen speerpunt.
 15. Buitenbad GroenLinks is hier geen voorstander van. Gekeken moet worden naar zwemwater in regioverband.
 16. Begroting 2017 GroenLinks zal geen grote wijzigingsvoorstellen doen.
 17. Meer Groen Aandacht voor groen is essentieel.
 18. Zondag opstelling Het terugdraaien van de zondag openstelling is lastig. GroenLinks is geen voorstander van uitbreiding. Openstelling gemeentehuis bespreekbaar.
 19. Openbaar vervoer Minima Is bespreekbaar voor GroenLinks.
 20. Cultuur en natuur educatie GroenLinks is een voorstander van de invoering van welzijnseducatie. De motie Breed educatie was hier voor bedoeld. Motie is niet uitgevoerd.Kost niet veel. Gemeente Ridderkerk kan als voorbeeld dienen.

.