Nederland is vlak en het waait er vaak. Dit maakt ons land zeer geschikt om windenergie op te wekken. In 2020 moet 14% van de Nederlandse energieproductie duurzaam zijn. Windenergie op land en windenergie op zee leveren beide een belangrijke bijdrage om dat doel te bereiken.

 

Meer windenergie op land en zee

Om tot 14% duurzame energie in 2020 te komen, is meer windenergie op land en zee nodig. Dit staat in het Energieakkoord: een akkoord van de overheid met onder andere milieuorganisaties en bedrijven. De Rijksoverheid stimuleert bedrijven via de subsidieregeling SDE+ om te investeren in windenergie.

Doel windenergie op land

In 2020 moeten alle windmolens op land gezamenlijk een vermogen hebben van ten minste 6000 megawatt. Dat is genoeg om 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

In maart 2014 stonden er 1783 windturbines op land in Nederland. Zij hebben een totaal vermogen van ongeveer 2500 megawatt . In 2020 moet dat 6000 megawatt zijn. De komende jaren moet er nog ongeveer 4000 megawatt worden bijgebouwd. Hierbij is rekening gehouden met het afbreken van oude windmolens. 

Afspraken om doel windenergie op land te halen

Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over hoe zij deze doelstelling gaan halen. Deze afspraken staan in de Structuurvisie Windenergie op land, die het kabinet in maart 2014 heeft vastgesteld. In de Structuurvisie wijst het kabinet 11 gebieden aan die het meest geschikt zijn voor grote windmolenparken (minimaal 100 megawatt). In deze gebieden waait het relatief vaak en hard. Ook zijn de gebieden dunbevolkt. De gebieden zijn gekozen na overleg met de provincies. Provincies wijzen zelf plaatsen aan voor kleinere windparken (minder dan 100 megawatt). 

Doel windenergie op zee

Het Nederlandse deel van de Noordzee moet na 2020 plaats bieden aan windmolenparken met een gezamenlijk vermogen van 4450 megawatt. Dat is ruim 20 keer zoveel als de 220 megawatt die in 2013 stond opgesteld. 

Windenergie is in Nederland 1 van de goedkoopste vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie of waterkracht. Ook draagt het bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Windenergie op land is wel duurder dan elektriciteit opgewekt door gas en steenkool.

Kosten windenergie op zee

De kosten voor windenergie op zee zijn nu nog te hoog. De Rijksoverheid en de Nederlandse Wind Energie Associatie willen daar verandering in brengen. Ze hebben daarom afgesproken (in een zogeheten Green Deal) dat windenergie op zee in 2020 40% goedkoper moet zijn dan in 2011. Om windenergie op zee goedkoper te maken, zullen bedrijven investeren in nieuwe technieken. HetTopconsortium voor Kennis en Innovatie voor windenergie op zee (TKI woz) helpt ze hierbij.

Verantwoordelijke overheden voor windparken

De Rijksoverheid heeft 11 gebieden aangewezen waar windparken op land van minimaal 100 megawatt mogen komen. Bij zulke grote bouwprojecten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Windmolenparken onder de 100 megawatt zijn een verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten.

Voor windparken op zee ligt de verantwoordelijkheid anders. Het Rijk wijst gebieden aan waar windmolenparken mogen komen. Daarna kunnen bedrijven die een windpark willen ontwikkelen, zich inschrijven voor 1 van deze gebieden.