Tijdens de vijf uur durende raadsvergadering van 26 januari zijn een aantal belangrijke raadsvoorstellen behandeld. Omdat vast niet iedereen het geduld en mogelijkheden heeft om deze geheel te beluisteren, hieronder een samenvatting van de inbreng van GroenLinks deze avond. 

Behalve het mogelijk maken van woningbouw bij de Gouwe en de woningen die Patrimonium wil bouwen aan de Talmaweg, is ook de toekomstige bestemming van Dierensteinweg 2 (voormalig Edudelta gebouw) en de scenariokeuze voor ’t Vlak besproken.

GroenLinks heeft bij het eerste onderwerp ingestemd met het realiseren van 12 appartementen bij Residence De Gouwe Hoeck op de plek van het huidige lege kantoorpand aan de Gouwe. 

Daarnaast zijn we akkoord gegaan met de stedenbouwkundige voorwaarden voor de bouw van 20 sociale huurwoningen aan de noord- en zuidzijde van de Talmaweg. Bij het ingediende amendement om geen doorsteek toe te staan heeft GroenLinks ervoor gekozen om wel mee te stemmen, maar niet te ondertekenen. We hebben niet meegetekend omdat we het jammer vinden dat er op deze manier geen zorgvuldig participatietraject heeft kunnen plaatsvinden, waarin ook andere aspecten besproken konden worden dan de doorsteek naar de Concertweg. Bijvoorbeeld hoe de wateroverlast in de Talmaweg aangepakt kan worden, hoe de natuurwaarden behouden kunnen blijven en of een doorsteek ook daadwerkelijk tot meer sluipverkeer zal leiden. Het college is meegegeven dat het misschien goed is om bij dit soort projecten in het vervolg duidelijker stil te staan over het moment van betrekken van bewoners. 

Verder is er jammer genoeg besloten om de nota Integraal Beleid Sociaal Domein niet te behandelen, maar naar een volgende vergadering te verschuiven. En ook de door het CDA ingediende motie sociaal vestigingsklimaat is op eigen verzoek voorlopig aangehouden. De motie kwijtschelding huur sportverenigingen is door de EvB teruggetrokken na lezing van de brief van wethouder Schaap. De door ons mede-ingediende motie maatschappelijke organisaties is unaniem aangenomen en de motie gemeenten in nood is wel door de raad aangenomen, maar hier heeft GroenLinks niet in meegestemd. In de motie wordt onder meer opgeroepen om verder overleg met het Rijk, op alle niveaus, over nieuwe taken op te schorten, tot het gemeentefonds met het gemeenten-in-nood-fonds is verhoogd. Vooral de passage ‘op alle niveaus’ vindt GroenLinks te ver gaan en omdat dit niet kan worden aangepast stemden wij tegen. 

De inbreng ten aanzien van de scenariokeuze van 't vlak is in een apart nieuwsbericht te lezen: 
https://barendrecht.groenlinks.nl/nieuws/t-vlak-van-parkeerplein-naar-verblijfsplein

Van de toekomstige bestemming Dierensteinweg 2 is alleen de eerste termijn behandeld. Op verzoek van een aantal fracties wordt het voorstel eerst nog behandeld in een de financiële commissie (P&C) alvorens deze voor de tweede termijn en besluitvorming teruggaat naar de raad. GroenLinks heeft in eerste termijn aangegeven dat we het onderwijs-scenario ondersteunen. Het gebouw kan dan behouden blijven voor het onderwijs van OZHW Groen en de basisscholen voor speciaal onderwijs de Wijngaard en de Rank kunnen daarbij intrekken. Daarnaast kunnen gelinieerde zorgpartijen gebruik maken van het gebouw. Dit brengt vervolgens een carrousel met zich voort, waardoor basisscholen de Schaepmanschool, de Tweemaster, de Ark kunnen verhuizen, verbouwen en nieuw kunnen bouwen. Voor deze variant is draagvlak bij alle partijen, het past in het gebouw en er komt een carrousel van scholen waarmee er flink wat huisvestingsvragen worden opgelost. Kortom wat GroenLinks betreft staan alle lichten op groen voor scenario onderwijs!